МИСИЯ И ЦЕННОСТИ

Начало ЗА НАС Мисия и ценности

Нашето мото:

За нас възпитанието на децата е труд и дълг - Достоевски

Член на БАЧУ

Българска асоциация на частните училища

Анкета

Откъде научихте за нас?
 
 • rainbow - частна детска градина в софия
 • sun - частна детска градина в софия
 • balloon частна детска градина в софия
 • rabbit - частна детска градина в софия
 • ship - частна детска градина в софия

МИСИЯ И ЦЕННОСТИ

222

Искрена любов към децата и хуманизация на възпитателния процес;

Стремеж да се формира самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата, творчество;

Децата да придобият необходимите за възрастта им знания и умения и да бъдат готови за следващия етап в своето развитие;

Обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз;

Адаптиране на дейността на детската градина към изграждане на гражданско общество у нас, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за уастие в обществения живот;

Формиране на общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

Визия на детската градина

Детската градина – място уютно, спокойно и сигурно, в което децата да бъдат обгрижвани, възпитавани и обучавани с много обич, топлина и разбиране. Създаване на среда, близка до семейната, с индивидуален подход към всяко дете, спрямо неговите личностни особености, характер и качества.

 

Основна цел на детската градина

Съобразяване с личността на детето, развиване на неговата индивидуалност, интереси и способности, в уютна, спокойна и грижовна среда, с компетентност, професионализъм и обич. 

 

частна детска градина в софия, чдг мария магдалена

 Подцели

 • Приемственост с начина на живот в семейството;
 • Проявяване уважение към личността на детето и към неговите интереси и потребности;
 • Детето да се чувства в детската градина обичано и ценено. В предучилищната възраст то е субект, личност, индивидуалност ;
 • Делово и личностно общуване между деца и възрастни;
 • Създаване на условия за целенасочено и системно развитие на детското творчество, съобразено с интересите на децата ;
 • Индивидуализация на възпитателната работа в съответствие с интересите и възможностите на всяко дете ;
 • Създаване на условия за развитие и реализация на талантливите деца ;
 • Осъществяване на контакти с детски специализирани школи ;
 • Съобразяване похватите на работа с потребностите на децата от самоизява ;
 • Празниците, развлеченията и трудът да се превърнат в средства за формиране на положителни взаимоотношения между децата и тяхното социализиране ;
 • Да се постигне хуманизация на възпитателния процес: стремеж да се формира самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата, творчество ;
 • Възпитаване на децата в духа на християнските традиции и ценности ;
 • Да формира социална интелигентност,естетическа и емоционална култура, умения за оценка и самооценка ;
 • Да изгражда навици за безопасно поведение в рискови ситуации.

 

Стратегии в дейността на детската градина

частна детска градина в софия, мария магдалена, кукла

 • Демократизация и хуманизация – поставяне личността на детето в центъра на педагогическата работа, с особено внимание и грижа за неговото развитие и оформяне като личност ;
 • Иновационна стратегия – използване на нови и модерни техники и технологии в процеса на възпитание и обучение ;
 • Показване на практическата приложимост на изучаваното и поставяне на детето в активна позиция по отношение на знанията ;
 • Акцентиране върху способността за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване ;
 • Утвърждаване облика на детската градина и чувството за принадлежност към нея на всеки възпитаник ;
 • Защита личното достойнство на децата в синхрон с процесите на демократизация в обществото ;
 • Обогатяване на материалната база.