Blog

Процедура по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

in Храната 27/09/2019

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”, Частна Детска Градина “Мария Магдалена” – София публикува Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години. Допустимите кандидати трябва да отговарят на някои изисквания.

Кой може да кандидатства?

 • еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
 • производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

Какви са условията?

 1. Срокът за набиране на предложенията, е от 27.09.2019 г. до 16.00 ч. на 08.10.2019 г.
 2. Място на подаване – офисът на учебното заведение на адрес: кв. „Гоце Делчев“, ул. „Ген. Кирил Ботев“ 26Е.
 3. Децата за 2019-2020 учебна година са 21 на брой;
 4. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г /3 учебни години/;
 5. Максимален брой доставки за всяка учебна година: по схема „Училищен плод“ – …… бр. доставки; по схема „Училищно мляко“ – …… бр. доставки;
  Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

Други условия и информация:

 1. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;
 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по всяка от схемите “Училищно мляко” и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.
 4. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт 0889518239.

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения – 27.09.2019г.

Разберете повече за процедурата

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.